Náš závazek pro životní prostředí

Ekologický závazek

Společnost Silvadec využívá technologii, která spočívá v recyklaci dřevěné stěpky a pilin k výrobě obkladových plotových a terasových prken z kompozitního dřeva odolných vůči hnilobě, odolných vůči UV, určených k vnějšímu použití.

Jedná se o ekologické kompozitní dřevo, složené ze dvou třetin dřevěné moučky a jedné třetiny polyetylenu o vysoké hustotě (HDPE).

Silvadec nabízí výrobky s vlastnostmi podobnými jaké mají exotická dřeva v naději, že sníží vliv komercializace těchto dřevin na masivní odlesňování a že přispěje vlastní měrou k záchraně tropických pralesů.

Tento materiál odpovídá očekáváním zákazníků, kteří vždy žádají výrobky snadné k použití, trvanlivé, nenáročné na údržbu a šetrné k životnímu prostředí. Je ideální k venkovnímu použití.

Výroba ekologicky odpovědného dřeva

Silvadec je prvním francouzským výrobcem kompozitního dřeva s certifikátem PEFC. Tato evropská známka zaručuje spotřebitelům, že dřevo či výrobky na bázi dřeva s touto známkou pocházejí z lesů pěstovaných podle zásad udržitelného rozvoje.

Čistý výrobek:dgaln_a__couleur-web

  • Neuvolňuje žádný toxický produkt (bez formaldehydů či PVC).
  • Neobsahuje těžké kovy.
  • Má velmi slabé emise těkavých organických látek: třída A+.
  • Je trvanlivý a nevyžaduje žádné ošetření.

Certifikace ISO14001 a podpora ADEME

Výrobní závod je označen I.C.P.E (provoz posuzovaný z hlediska ochrany životního prostředí) a splňuje přísné normy pro životní prostředí. Závazek společnosti Silvadec jde ještě dále v souvislosti se získáním certifikace ISO 14001 v roce 2014. Norma ISO 14001 se odkazuje na základní předpisy země, a je tedy ve Francii zvláště náročná. Tímto přísným a dobrovolným postupem společnost Silvadec vykazuje svou vůli bojovat proti Greenwashingu a zaručuje věrohodnost vlastních ekologických závazků.

Společnost Silvadec uskutečňuje ekologicky odpovědnou politiku, která se snaží snižovat dopad na životní prostředí v rámci procesu neustálého zlepšování.

Politiku ochrany životního prostředí společnosti Silvadec podporuje ADEME, Agentura pro životní prostředí a nakládání s energií, která uznala kompozitní dřevo odolné vůči hnilobě Silvadec® jako skvělou alternativu k použití exotického dřeva, přispívající ke snížení masivního odlesňování.

Joint-venture C2J ve službách udržitelného rozvoje

Spoleènost C2J byla založena v roce 2014 v podobì joint-venture na základì partnerství se spoleèností Josso, nejvýznamnìjší bretaòskou pilou, která sídlí v blízkosti spoleènosti Silvadeclogoc2j-web. Jejím cílem je recyklace vedlejších produktů pily (dřevěné štěpky a pilin) na dřevěnou moučku k výrobě kompozitních prken Silvadec. Spoleènost Silvadec posiluje své hospodáøské, ekologické i spoleèenské investice prostøednictvím spoleènosti C2J a zapojuje se do výrazné úèasti na udržitelném rozvoji.

Výhody této vertikální integrace

    • Ovládání zásobování v zájmu zajištění zvyšování objemu a kvality
    • Vytvoření krátkého okruhu v zájmu snižování uhlíkové stopy
    • Posílení místního hospodářství díky vytvoření 8 pracovních míst

Zvýšením ekonomických, ekologických a sociálních investic prostřednictvím C2J se společnost Silvadec zapojuje do procesu udržitelného rozvoje.

Historie

2017: Ocenìní ekologického rozmìru spoleènosti a udržitelného rozvoje výrobkù Silvadec od rady Singapore Green Building Council (SGBC).
Spoleènost Silvadec získala nejvyšší známku, jaká kdy byla radou Singapore Green Building Council (SGBC) nìjakému výrobci kompozitního døeva udìlena.
Rada Singapore Green Building Council (SGBC) je organizací, která propaguje udržitelný rozvoj v oblasti stavebnictví. Hodnotí ekologický rozmìr výrobkù, které mají být používány pøi výstavbì budov.

2016: Spuštění programu Eco-Box by Silvadec. Cena ORPLAST: Objectif Recyclage Plastiques (Cíl recyklace plastů): Silvadec je odměněn ADEME a ministerstvem životního prostředí, energie a moře za své zapojení do rozsáhlých projektů spojených se zapojením recyklovaného polyetylénu do výrobního procesu, v rámci kruhové ekonomiky a ochrany zdrojů.

2014: – Zavedení systému managementu životního prostředí prostřednictvím normy ISO 14001. 1. Nezávislý výrobce kompozitního dřeva s certifikátem ISO 14001 v Evropě.

– Zavedení programu recyklace Silvabiobag.
– Založení C2J.

2013: 1. získání značky životního prostředí GREENLABEL, velmi uznávaná při exportu.

2011: Certifikace PEFC – Silvadec, 1. výrobce kompozitního dřeva v Evropě s certifikátem PEFC.

2008: Hodnocení uhlíkové stopy a analýza cyklu životnosti výrobku.

2005: Cena „udržitelný rozvoj“. Zlatá trofej za Ekologické výrobky a kroky pro životní prostředí profesionálů v oblasti zahrad.

2004: 1. pracoviště HQE (Vysoká ekologická kvalita). Škola přírody a člověka „Nicolas Hulot“

2001: Zrod Forexia®, kompozitního dřeva Silvadec®️ – 100 % recyklovatelného, výrobky podporovaného ADEME .